គោលការណ៍រក្សាការសំងាត់

យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិកែប្រែការអនុវត្តការបង្ហាញព័ត៌មាននិងលក្ខខណ្ឌដែលមាន​ចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ហើយនិងរក្សាសិទិ្ធអនុវត្តការកែប្រែផ្សេងៗទៅលើ​​ព័ត៌មាន​ទាក់ទងនឹងអ្នក។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ លោកអ្នកបានព្រមព្រៀងទទួល​យកលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពចាប់ពីអំឡុងពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់វា។ ចំពោះការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះនាពេលអនាគតហើយស្របពេលដែលមានការកែប្រែ​គោលការណ៍ថ្មី លោកអ្នកត្រូវចាត់ទុកថាបាន​ព្រមព្រៀង​​​ចំពោះ​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​ដែល​ត្រូវកែប្រែថ្មី​ដោយ​រាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែល​គោលការណ៍​ថ្មី​ត្រូវបានកែប្រែ។ យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិកែប្រែ​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​នេះ​គ្រប់ពេលវេលា។